Historie

Historien bag……

Mange unge og voksne i Hillerød kendte Grethe Christiansens Børnehave – og næsten lige så mange har selv gået i børnehaven.

Men hvem var denne Grethe Christiansen? Og hvorfor eksisterer der endnu, mere end 200 år efter hendes fødsel stadig en legatstiftelse i Hillerød, der bærer hendes navn?

Foto fra asylet i sommeren 1935. I venstre side asylets leder Inger Mørch.

Foto fra asylet i sommeren 1935. I venstre side asylets leder Inger Mørch.

Her fortæller vi historien bag Grethe Christiansens Legat:

Grethe Christiansens Legat er stiftet i testamente af 8. juli 1884.

Grethe Christiansen blev født den 16. oktober 1814 og døbt i Slotskirken den 16. november samme år. Hendes forældre var arbejdsmand ved Slotshaven, Christian Jørgensen og hustru Karen Jørgens Datter.

Kommunens tællingslister (folkeregisteret) registrerede hende som arbejderske, og i skatteprotokollen benævntes hun havepigen Grethe Jørgensen – derefter blot: havepigen Grethe. Hun betalte 2,50 kr i årlig skat. Af skattevæsenets protokol fremgår, at hendes årsindkomst skønnedes til 250 kr.

Grethe Christiansen døde den 18. december 1893. Inden sin død testamenterede hun  hele 11.216,00 kr. til børneasylet i Frederiksborg Slotssogn.

Asylets daværende bestyrelse fik med legatet mulighed for at opføre asylbygningen i Skolegade 2, der blev indviet 18. oktober 1896. Ved indvielsen udtalte bestyrelsens formand, daværende amtsforvalter Funch bl.a:

….Men først og sidst må vi mindes Anne Margrethe Christiansen (hvilket var hendes fulde navn), uden hvis kærlighed til asylsagen vi ikke havde stået her i dag. Denne kvinde blev, så vidt vides født i 1814 og boede i kommunen i mange år. Hun havde særlige anlæg for havevæsen og bandt og solgte kranse. Deraf hendes navn, Have Grethe. Hun var en flittig og nøjsom kvinde, der med stor flid og sparsommelighed har lagt skilling på skilling til den kapital, hun efterlod ved sin død.

Et stigende behov for børnehaver krævede mere plads og nye initiativer på det bygningsmæssige område. Lørdag den 8. november 1969 kunne bestyrelsen for Grethe Christiansens Legat til Børneasylet i Frederiksborg Nyhuse” indvie den nye institution Selskov Børnehave, Thurasvej 4 i Hillerød.

Etablering og drift af børneinstitutioner er i dag samfundsopgaver, som løses gennem tilskud fra de offentlige kasser samt en vis egenbetaling. Men lovgivningen åbner mulighed for private initiativtagere mod indskud af en startkapital samt en stor frivillig arbejdsindsats i den forberedende planlægning og senere bestyrelse.

Grethe Christiansens Legat og dets skiftende bestyrelser var således det private initiativ bag først Grethe Christiansens Børnehave og senere Selskov Børnehave.

Grethe Christiansen nåede aldrig selv at blive børnehaveleder i Skolegade, men i sit eget hjem i Løngangsgade 13 var Madam Christensen asylmoder for 20 – 40 børn. Komiteen for Slotssognets Asylselskaber havde indgået aftale med Madam Christensen om at stille to værelser til rådighed for et vederlag af 250 kr. for vinterhalvåret, idet de 150 kr. er personligt vederlag, 50 kr. går til brændsel og 50 kr. går til husleje. Medborgere i Nyhuse opfordredes til sideløbende at yde bidrag til asylets beståen og fremme.

Børnetallet i Hillerød Kommune har gennem en årrække været faldende, og legatbestyrelsen har ikke længere en driftsaftale med Hillerød Kommune. De to ejendomme er blevet solgt til andet formål.

Det er derfor legatbestyrelsens holdning, at midlerne fra salget af ejendommene skal respektere fondens fundats, nemlig at komme kommunens børn og unge til gode. Det er baggrunden for at Legatet nu – efter ansøgning – iværksætter en uddeling af en stor del af Legatets formue til børne- og ungdomsformål.